Święto Drzewa – wśród pól

„Święto Drzewa – wśród pól” to nowy projekt Klubu Gaja, poświęcony zadrzewieniom i zakrzewieniom śródpolnym na terenach rolniczych, ich znaczeniu w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz na temat korzyści jakie one przynoszą dla zdrowia obywateli i rozwoju zrównoważonego. Projekt adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich i realizowany będzie w latach 2016-2017 w 4 województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim.

Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 2003 roku programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew w kontekście zmian klimatu. Dzięki programowi 600 tysięcy osób posadziło już ponad 760 tysięcy drzew i zebrało ponad 3500 ton makulatury. Więcej informacji: www.swietodrzewa.pl

Fot. Zbigniew Wilczek

Fot. Zbigniew Wilczek

Chcemy zachęcić mieszkańców terenów wiejskich do działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych – sadzenia i ochrony zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. W ramach planowanych działań będziemy prowadzili m.in. zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pogłębiające wiedzę młodych ludzi na temat roli i znaczenia zadrzewień śródpolnych. Zaprezentujemy także nasze stoisko edukacyjne podczas popularnych imprez plenerowych – Święta Tarniny w Kosorowicach, Święta Owocobrania w Szczyrzycu, Festiwalu Derenia w Arboretum w Bolestraszyccach i dożynek w Powiecie Cieszyńskim, gdzie przeprowadzimy szereg ciekawych zabaw i gier edukacyjnych dla mieszkańców. Więcej informacji : https://wsrodpol.swietodrzewa.pl/dzialania/

„Święto Drzewa – wśród pól” to także ciekawe konkursy. „Dzikie poznajemy i… jemy” to konkurs na najciekawszy przepis kulinarny z owoców drzew i krzewów rosnących w zadrzewieniach śródpolnych. Ambasadorem konkursu jest Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych. Konkurs „Święto Drzewa –wśród pól”  zachęca z kolei społeczności lokalnych z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew i krzewów śródpolnych. Podczas konkursu wyłonimy laureatów najciekawszych inicjatyw lokalnych. Ambasadorem konkursu jest aktor – Bartłomiej Topa, który od wielu lat wspiera działania Klubu Gaja i uczestniczy w sadzeniach drzew wspólnie z uczestnikami programu Święto Drzewa.

O wszystkich wydarzeniach na bieżąco informować będziemy na stronie projektu. Zapraszamy do udziału.