O projekcie

O PROJEKCIE

„Święto Drzewa – wśród pól” to nowy projekt Klubu Gaja, poświęcony zadrzewieniom  i zakrzewieniom śródpolnym na terenach rolniczych, ich znaczeniu w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także korzyściom jakie  przynoszą one dla zdrowia obywateli i rozwoju zrównoważonego. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Występujące na obszarach rolniczych różnego typu zadrzewienia stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników.

CEL OGÓLNY:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • kształtowanie ekologicznych zachowań społeczności z terenów wiejskich w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu,
  • podniesienie świadomości społecznej mieszkańców terenów wiejskich na temat roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz na temat korzyści jakie one przynoszą dla zdrowia obywateli i rozwoju zrównoważonego,
  • aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich w lokalne działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych – sadzenia i ochrony zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

Podczas realizacji projektu Klub Gaja prowadzić będzie różnorodne działania edukacyjne i informacyjne m.in. wykłady i warsztaty w palcówkach oświatowych, debaty dla społeczności lokalnych, wystawy oraz kampanię medialną. Współpracować będzie także ze szkołami rolniczymi z regionu. Dzięki uczniom zostanie uzupełniona aplikacja „Drzewa z klimatem”, powstaną Questy – szlaki turystyczne z zagadkami i powstaną modelowe zarośla śródpolne, które posłużą edukacji. Podczas popularnych imprez plenerowych m.in. Święta Tarniny w Kosorowicach, Święta Owocobrania w Szczyrzycu czy Festiwalu Derenia w Bolestraszycach prowadzić będzie zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

„Święto Drzewa – wśród pól” to także konkursy. „Dzikie poznajemy i… jemy” to konkurs na ciekawe przepisy kulinarne z owoców drzew i krzewów śródpolnych. Jego ambasadorem jest Łukasz Łuczaj, etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych. Konkurs „Święto Drzewa –wśród pól” zachęca z kolei do podejmowania działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew i krzewów na terenach wiejskich. Ambasadorem konkursu jest aktor Bartłomiej Topa, który od wielu lat sadzi drzewa
z uczestnikami Święta Drzewa.

Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 2003 roku programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew w kontekście zmian klimatu. Dzięki programowi 600 tysięcy osób posadziło już ponad 770 tysięcy drzew i zebrało ponad 3500 ton makulatury.Więcej informacji www.swietodrzewa.pl

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017 w 4 województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim.


 

Dofinansowanie

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

NFOSiGWwfosigw_katowice

Patronaty honorowe

Patronaty

 

Partnerzy

Lasy Państwowe: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Krośnie.

lasy_panstwowe_zapraszamy

Powiaty i Gminy: 

Gminy

Uczelnie/Szkoły: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Instytucje: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

NGO: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno (Ekologiczny Uniwersytet Ludowy), Stowarzyszenie Kulturalne Dębina.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć Zbigniewowi Wilczkowi, Edwardowi Marszałkowi, Marcinowi Karettcie ( http://www.karetta.pl/).